strangely (adv.)
admirably, wonderfully, marvellously
Tem IV.i.7[Prospero to Ferdinand] thou / Hast strangely stood the test
Tem V.i.314.1[Alonso to Prospero, of Prospero's story] which must / Take the ear strangely
SHAKESPEARE'S WORDS © 2022 DAVID CRYSTAL & BEN CRYSTAL